Zaproszenie

Szanowni Państwo

W imieniu środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniach 20-22 września 2022 r. odbędzie się w Poznaniu XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny.

Zjazd będzie kontynuacją pięknych i długich tradycji organizowania regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. W 2022 r. spotkanie odbędzie się w Poznaniu pod hasłem:

„Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami“

Przygotowując koncepcję Zjazdu, kierowaliśmy się dwoma ważnymi dla pedagogiki założeniami. Po pierwsze, przekonaniem o trwałym osadzeniu edukacji we współczesnej kulturze. Osadzenie to sprawia, że teoretyczny namysł i empiryczne badania pedagogiczne muszą brać pod uwagę aktualny stan kultury w jej wymiarach globalnym, państwowym, lokalnym, a także w świecie życia każdej osoby i relacji międzyosobowych. Myśl i działania pedagogiczne nie rozwijają się w rezerwacie, ale w świecie pełnym realnych napięć i niepokojów. Po drugie, pamiętaliśmy o społecznej misji pedagożek i pedagogów, wyrażającej się w zaangażowaniu na rzecz jednostek oraz grup stających wobec rozmaitych kulturowych wyzwań. Zaangażowanie w naszym przypadku oznacza zajęcie takiego stanowiska, które chroni godność człowieka, przyczynia się do jego rozwoju, a także buduje lepsze życie w nim i w jego otoczeniu.

Korzystając z dorobku dziesięciu dotychczasowych Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych, pragniemy, aby XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w Poznaniu, stanowił przestrzeń dla prowadzenia naukowej refleksji ukierunkowanej na szeroką dyskusję w ramach obrad plenarnych i debat w sekcjach. Życzmy sobie, aby podjęta w wystąpieniach problematyka oraz prowadzone dyskusje – w trakcie tego unikatowego w polskich naukach o edukacji wydarzenia – przyczyniły się do pogłębienia debaty w kwestii głównych problemów współczesności i podtrzymywania świadomości społecznego znaczenia pedagogiki jako nauki oraz społecznej odpowiedzialności pedagożek i pedagogów.

Będziemy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia do udziału w Zjeździe i zapoznanie się z treścią załączonych komunikatów.

Z wyrazami szacunku,


Prof. dr hab. Piotr Kostyło
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Przewodnicząca
XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Ważne daty

Początek rejestracji na konferencję
Koniec rejestracji na konferencję
Termin uregulowania opłaty konferencyjnej

Ważne komunikaty

Komunikat nr 3
01.04.2022
Wyświetl załącznik
Komunikat nr 2
03.12.2021
Wyświetl załącznik
Komunikat nr 1
10.10.2021
Wyświetl załącznik

Program szczegółowy
Program ramowy

20 września 2022 (wtorek)

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
12:00 - 13:30 Rejestracja uczestników Zjazdu
– Sala Lustrzana
13:30 - 15:00 Uroczyste Otwarcie
– Aula UAM
15:00 - 17:00 Obrady plenarne
17.00 - 17.30 Przerwa kawowa
– Sala Lustrzana
17:30 - 17:45 Wspólne zdjęcie przed Aulą UAM
17:45 - 18:45 Uroczyste wręczenie wyróżnień
– Aula UAM
18:45 - 19:15 Przerwa kawowa
– Sala Lustrzana
19:15 - 20:15 Koncert „Instrumenty świata i chór”
– Aula UAM
20:15 Kolacja
– Sala Lustrzana

21 września 2022 (środa)

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Collegium Iuridicum Novum, Aleja Niepodległości 53, Poznań

Novotel Poznań Centrum; Pl. Andersa 1, Poznań
09:00 - 10:40 Obrady plenarne
– Aula UAM
10:40 - 11:10 Przerwa kawowa
– Sala Lustrzana
11:10 - 12:30 Obrady plenarne
– Aula UAM
12.30 – 14.00 Obrady plenarne – panel dyskusyjny „Edukacja w czasie wojny”.
14:00 - 14:45 Obiad
– Sala Lustrzana
15.15 - 16:45 Obrady w sekcjach
– Collegium Iuridicum Novum
16:45 - 17:15 Przerwa kawowa
– Collegium Iuridicum Novum
17:15 - 18:45 Obrady w sekcjach
– Collegium Iuridicum Novum
20:00 Koncert i uroczysta kolacja
– Novotel Poznań Centrum

22 września 2022 (czwartek)

Collegium Iuridicum Novum, Aleja Niepodległości 53, Poznań
09:00 - 11:30 Obrady w sekcjach
11:30 - 12.00 Przerwa kawowa
12:00 - 13.00 Obrady plenarne - wystąpienia laureatów Konkursu PTP na wybitną monografię naukową
13.00 - 14.15 Podsumowanie obrad sekcji
14.15 – 14.45 Zakończenie XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
14:45 - 15:45 Obiad
- Collegium Iuridicum Novum

Sekcje XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Sekcja

Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji – wyzwania dla pedagogiki

01

Sekcja

Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia

02

Sekcja

Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata

03

Sekcja

Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice

04

Sekcja

Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat

05

Sekcja

Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej

06

Sekcja

Rynek pracy, kariera zawodowa i wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości

07

Sekcja

Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu

08

Sekcja

Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych

09

Sekcja

Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

10

Historia Zjazdów Pedagogicznych

 1. Wstęp


  Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne są ważną formą działalności Towarzystwa. Zjazdy stały się trwałą instytucją i wyraźnymi punktami orientacji we współczesnej pedagogice. Mają one istotne znaczenie zarówno dla członków Towarzystwa, jak i dla całego środowiska związanego z edukacją. Zjazdy zawsze są wyjątkowymi spotkaniami pedagogów i służą rozwijaniu wiedzy o edukacji i wzmacnianiu praktyki pedagogicznej. Zjazdy stanowią forum wymiany myśli, współdziałania ludzi nauki i oświaty, stwarzają szanse poznania oraz spotkania znanych teoretyków i praktyków edukacji.

  Zjazdy organizowane są z reguły co trzy lata przez władze PTP we współpracy z różnymi uczelniami akademickimi. Stanowią one okazję do pokazania dorobku naukowego środowiska, które podjęło się współorganizacji Zjazdu, sprzyjają integracji tego środowiska, wzmacniają poznawczo, dają silne impulsy do dalszego rozwoju.

 2. I Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  10-12 lutego 1993 r., Rembertów pod Warszawą

  Temat obrad: „Ewolucja tożsamości pedagogiki”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego – Akademia Obrony Narodowej;
  Publikacja pozjazdowa: Henryka Kwiatkowska (red.) (1994). Ewolucja tożsamości pedagogiki. Warszawa: IHNOiT, s. 273.

 3. II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  31 sierpnia – 2 września 1995 r., Toruń

  Temat obrad: "Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  Publikacja pozjazdowa: Henryka Kwiatkowska i Zbigniew Kwieciński (red.) (1996). Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”, s. 602.

 4. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  21-23 września 1998 r., Poznań

  Temat obrad: „Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  Publikacja pozjazdowa: Janusz Gnitecki, Joanna Rutkowiak (red.) (1999). Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, s. 612.

 5. IV Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  20-22 września 2001 r., Olsztyn

  Temat obrad: "Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie"
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  Publikacja pozjazdowa: Eugenia Malewska i Bogusław Śliwerski (red.) (2002). Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 603.

 6. V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  23-25 września 2004 r., Wrocław

  Temat obrad: ”Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania"
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Nauk o Wychowaniu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu (obecnie: Dolnośląska Szkoła Wyższa);
  Publikacja pozjazdowa: Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica (red.) (2005). Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, s. 453.

 7. VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  17-19 września 2007 r., Lublin

  Temat obrad: „Edukacja – moralność – sfera publiczna”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  Publikacja pozjazdowa: Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski i Marian Nowak (red.) (2007). Edukacja – moralność – sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP. Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”, s. 707.

 8. VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  20-21 września 2010 r., Toruń

  Temat obrad: ”Po życie sięgać nowe … Teoria a praktyka edukacyjna”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  Publikacja pozjazdowa: Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski (red.) (2012). „Po życie sięgać nowe”... Teoria a praktyka edukacyjna: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 605.

 9. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  19-21 września 2013 r., Gdańsk

  Temat obrad: „Różnice – edukacja – inkluzja”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
  Publikacja pozjazdowa: Alicja Komorowska-Zielony i Tomasz Szkudlarek (red.) (2015). Różnice – Edukacja – Inkluzja. Ars Educanti. Monografie. Tom 5. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 419.

 10. IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  21-23 września 2016 r., Białystok

  Temat obrad: „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki”
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku i Komitet Nauk Pedagogicznych PAN;
  Publikacje pozjazdowe:
  Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski (red.) (2018). Ku życiu wartościowemu. Tom 1. Idee – Koncepcje. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 425.
  Justyna Danilewicz, Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki (red.) (2018). Ku życiu wartościowemu. Tom 2. Koncepcje – Praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 444.

 11. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

  18-20 września 2019 r., Warszawa

  Temat obrad: "Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii"
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
  Publikacja pozjazdowa: Joanna Madalińska-Michalak i Anna Wiłkomirska (red.) (2020). Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Komitety

Prof. dr hab. Wiesław AMBROZIK

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach: 2002-2008

Prof. dr hab. Agnieszka CYBAL‑MICHALSKA

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kadencji: 2016-2020 i 2020-2024; Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji: 2020-2023

Prof. dr hab. Piotr Kostyło

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji: 2020-2023

Prof. dr hab. Stefan KWIATKOWSKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji: 2007-2010

Prof. dr hab. Zbigniew KWIECIŃSKI

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach: 1993-1999, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w latach: 1989-2014

Prof. dr hab. Tadeusz LEWOWICKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach: 1993-2007

Prof. dr hab. Joanna MADALIŃSKA‑MICHALAK

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w latach: 2014-2020

Prof. dr hab. Zbyszko MELOSIK

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach: 2008-2016

Prof. dr hab. Heliodor MUSZYŃSKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach: 1984-1993

Prof. dr hab. Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kadencji: 1999-2002

Prof. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach: 2011-2019

Prof. dr hab. Piotr Kostyło

Przewodniczący Komitetu Programowego; Przewodniczący PTP

Prof. dr hab. Maria CZEREPANIAK‑WALCZAK

Przewodnicząca Honorowa Komitetu Programowego, Przewodnicząca Komitetu Programowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego


Komitet Programowy składa się z osób odpowiedzialnych za prace poszczególnych Sekcji

Prof. dr hab. Zbigniew KWIECIŃSKI

Przewodniczący PTP w latach: 1989-2014, Dziekan WSE UAM w latach: 1993-1999

Prof. dr hab. Mirosław SZYMAŃSKI

Z-ca Przewodniczącej KNP PAN

Dr hab. prof. uczelni Anna ODROWĄŻ‑COATES

Członkini Prezydium PTP


Prof. dr hab. Tadeusz LEWOWICKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach: 1993-2007

Prof. dr hab. Marzenna ZAORSKA

Członkini Prezydium KNP PAN

Dr hab. prof. uczelni Agnieszka SZPLIT

Członkini Prezydium PTP


Prof. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach: 2011-2019

Dr hab. prof. uczelni Elżbieta GÓRNIKOWSKA‑ZWOLAK

Członkini Prezydium PTP

Dr hab. prof. uczelni Kinga KUSZAK

Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM


Prof. dr hab. Heliodor MUSZYŃSKI

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach: 1984-1993

Dr hab. prof. uczelni Eugenia KARCZ‑TARANOWICZ

Członkini Prezydium PTP

Prof. dr hab. Piotr Kostyło

Przewodniczący PTP


Prof. dr hab. Agnieszka CYBAL‑MICHALSKA

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM , Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencji 2020-2023; Członkini Prezydium PTP

Prof. dr hab. Agnieszka GROMKOWSKA‑MELOSIK

Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Dr hab. prof. uczelni Wiktor ŻŁOBICKI

Rada Naukowa PTP


Prof. dr hab. Zbyszko MELOSIK

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach: 2008-2016

Prof. dr hab. Agata CUDOWSKA

Z-ca Przewodniczącego PTP

Prof. dr hab. Jerzy NIKITOROWICZ

Członek Prezydium KNP PAN


Prof. dr hab. Stefan Michał KWIATKOWSKI

Z-ca Przewodniczącej KNP PAN

Prof. dr hab. Magdalena PIORUNEK

Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych

Dr hab. prof. uczelni Norbert PIKUŁA

Z-ca Przewodniczącego PTP


Prof. dr hab. Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach: 1999-2002

Prof. dr hab. Barbara KROMOLICKA

Członkini Prezydium KNP PAN

Dr hab. prof. uczelni Waldemar SEGIET

Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM


Prof. dr hab. Wiesław AMBROZIK

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach: 2002-2008

Prof. dr hab. Ryszard ŁUKASZEWICZ

Rada Naukowa PTP

Dr hab. prof. uczelni Joanna OSTROUCH‑KAMIŃSKA

Z-ca Przewodniczącego PTP


Prof. dr hab. Maria CZEREPANIAK‑WALCZAK

Przewodnicząca Honorowa Komitetu Programowego, Przewodnicząca Komitetu Programowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Dr hab. prof. uczelni MAŁGORZATA KAMIŃSKA

Członkini Prezydium PTP

Dr Robert SARNECKI

Sekretarz Generalny PTP; Członek Prezydium PTP


Prof. dr hab. Agnieszka CYBAL‑MICHALSKA

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Anna WIŁKOMIRSKA

Przewodnicząca Honorowa Komitetu Organizacyjnego, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Dr hab. prof. uczelni Sylwia JASKULSKA

WSE UAM

Dr hab. prof. uczelni Hanna KUBIAK

WSE UAM

Dr Katarzyna JAGIELSKA

Przewodnicząca PTP o/Kraków

Dr Bożena KANCLERZ

WSE UAM, PTP o/Poznań

Dr Andrzej KOBIAŁKA

PTP o/Kraków

Dr Anna Maria KOLA

PTP o/Toruń

Dr Damian NOSKO

PTP o/Bydgoszcz

Dr Robert SARNECKI

WSE UAM, Przewodniczący PTP o/Poznań

Dr Katarzyna WERESZCZYŃSKA

PTP o/ Opole

Mgr Karolina DOMAGALSKA‑NOWAK

WSE, PTP o/Poznań

Opłaty

Członek/Członkini PTP - 780 zł

Osoby niebędące  Członkami/Członkiniami PTP - 850 zł


W ramach opłaty konferencyjnej są zapewnione:

 • Udział w Zjeździe
 • Pakiet konferencyjny
 • Posiłki: obiady i przerwy kawowe zgodnie z programem
 • Udział w uroczystej kolacji
 • Udział w koncercie
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przejazdy komunikacją miejską w dniach 20-23.09.2022

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów:

 • Dojazdu
 • Noclegów
 • Udziału osób towarzyszących

Nocleg

Od 19 maja do 31 lipca dostępna będzie dla Uczestniczek i Uczestników Zjazdu specjalna oferta noclegów w Novotel Poznań Centrum.

Novotel Poznań Centrum zaproponował w ofercie 3 standardy pokoi. Ceny różnią się w zależności od wybranej opcji:

W celu dokonania rezerwacji prosimy o wypełnienie jednego z powyższych formularzy i odesłanie go do hotelu na adres mailowy:

Wybranie oferty Novotel Poznań Centrum może być dogodne ze względu na organizację uroczystej kolacji Zjazdu (21. września) właśnie w tym hotelu.


Rejestracja

Formularz jest aktywny do 30.04.2022

Media i Apel Uczestników
Miejsce konferencji

Collegium Minus
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1
61-001 Poznań

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

al. Niepodległości 53
61-714 Poznań